TK CHỈ THỊ 10; SƠ KẾT 09

Lượt xem:


ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂK NANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: THCS ĐĂK NANG

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”

Thực hiện Công văn số 64-CV/ĐU, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Xã Đăk Nang về việc tổng kết Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, Chi bộ Trường THCS Đăk Nang báo cáo cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Tình hình chi bộ:
– Cơ cấu tổ chức của chi bộ:
+ Bí thư: 01 đồng chí
+ Phó Bí thư: 01 đồng chí
+ Chi ủy viên: 01 đồng chí
– Tổng số đảng viên của chi bộ: 14 đồng chí
2. Tình hình quán triệt triển khai:
– Công tác quán triệt triển khai: Ngay sau khi Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Đảng được ban hành , cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt tới 100% đảng viên trong chi bộ, đồng thời tổ chức triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW sát với tình hình chi bộ.
– Xây dựng các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.
3. Kết quả thực hiện:
3.1. Nhận thức của cấp ủy chi bộ và đảng viên:
Cấp ủy chi bộ và đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đó là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đảng viên hằng năm.
3.2. Về nền nếp sinh hoạt chi bộ:
– Hằng năm, ngay trong tháng đầu của quý I, Cấp ủy chi bộ đã xây dựng được kế hoạch, chương trình sinh hoạt cho cả năm và cụ thể hóa nội dung sinh hoạt từng tháng. Hằng tháng, dưới sự chủ trì của đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy chi bộ đều tiến hành họp bàn thống nhất nội dung, chương trình, dự kiến thời gian sinh hoạt chi bộ; thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, xây dựng nhiệm vụ tháng tới và phân công các thành viên trong cấp ủy chuẩn bị nội dung, điều kiện cơ sở vật chất cho kì sinh hoạt của tháng .
– Chi bộ đã chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định với sự tham gia của 100% đảng viên.
3.3. Về nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng:
Các buổi sinh hoạt chi bộ đều được tổ chức theo đúng tiến trình được hướng dẫn tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” (Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc) dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ, cụ thể: Các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đều được quán triệt kịp thời; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của địa phương, của ngành cũng được triển khai nghiêm túc; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, của toàn chi bộ; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của đảng viên; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành… Nội dung các buổi sinh hoạt đều có thư kí ghi chép đầy đủ.
3.4. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ:
Công tác chuẩn bị cho kì sinh hoạt chi bộ của cấp ủy chi bộ được chuẩn bị kĩ lưỡng. Chi uỷ duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Cuối mỗi tháng, chi bộ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng của chi bộ, dự thảo nhiệm vụ tháng tới .
Các buổi sinh hoạt chi bộ đều do đồng chí Bí thư hoặc Phó BTchi bộ chủ trì. Tiến trình được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” (Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc). Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung được đề cập (thời gian, địa điểm, thành phần (có mặt, vắng mặt, lý do vắng), các ý kiến phát biểu, ý kiến kết luận của chủ trì, kết quả biểu quyết). Sau khi ra kết luận, nghị quyết, bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và từng bộ phận chuyên môn thực hiện.
3.5. Về sinh hoạt chuyên đề:
Chi bộ đã tổ chức các chuyên đề như: Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà nay là chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề về học tập Nghị quyết của Đảng; Chuyên đề về các lĩnh vực chuyên môn do ngành đảm nhiệm và một số chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:
– Nhận thức của cấp ủy chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được sâu sắc hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đảng viên hằng năm được nâng cao.
– Nền nếp sinh hoạt của chi ủy và chi bộ được duy trì định kì đều đặn. Chất lượng các buổi sinh hoạt tốt hơn, tính dân chủ được phát huy, đảng viên tích cực thảo luận, tham góp ý kiến xây dựng chi bộ, phê bình và tự phê bình mạnh dạn hơn.
2. Khuyết điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân:
– Việc tổ chức quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghi quyết đôi khi còn chậm.
– Do đặc thù công việc và sự phụ thuộc và kế hoạch hoạt động chuyên môn của cơ quản quản lý ngành dọc cấp trên nên việc bố trí thời gian cho một số buổi sinh hoạt định kì trong năm không ổn định.
– Một số buổi sinh hoạt có nội dung sinh hoạt trùng với sinh hoạt chuyên môn.
3. Bài học kinh nghiệm:
3.1. Cơ cấu tổ chức của chi bộ phải đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, các thành viên của chi ủy phải hết sức gương mẫu, có phong cách làm việc khoa học.
3.2. Thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt chi bộ định kì đảm bảo nền nếp, chất lượng. Thực hiện tốt khâu xây dựng kế hoạch, khâu chuẩn bị nội dung cho kì họp.
3.3. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác kiểm tra việc mỗi đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ .
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Phương hướng:
Tiếp tục xây dựng cấp ủy, chi bộ đoàn kết, thống nhất, duy trì nền nếp và cách thức tiến hành sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”; tiếp tục duy trì chất lượng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh .
2. Nhiệm vụ và giải pháp:
– Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên để mỗi đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; phổ biến kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của ngành, của địa phương tới 100% đảng viên.
– Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.
– Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
– Tạo điều kiện và động viên đảng viên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.
TM/ CHI BỘ
BÍ THƯ

VŨ XUÂN ĐIỀN