VŨ XUÂN ĐIỀN Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 01658332339;0946541339 vuxuandien75@gmail.com
TRƯƠNG QUANG HÙNG Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0984145788 quanghungthcsdaknang@gmail.com